Upute

Poštovani,

 

U nastavku donosimo kratku uputu vezanu uz sustav pitanja i odgovora:

  • Prije postavljanja upita

Na stranici www.lag-juznaistra.hr objavljuju se odgovori na upite vezane uz pojedini natječaj. Kako postoji mogućnost da smo ranije zaprimili upit sličan Vašem, molimo Vas da provjerite nije li na takav upit već odgovoreno.

  • Kako postaviti pitanje?

Pitanja s jasno naznačenom referencom na pojedini natječaj moguće je poslati od dana objave natječaja do dana završetka podnošenja prijave projekata isključivo putem e-pošte na adresu: lag.juzna.istra@gmail.com

  • Odgovaranje na upite

Odgovore nećete zaprimiti na adresu e-pošte putem koje je dostavljen upit, već ćete  dobiti obavijest s poveznicom putem koje ćete direktno pristupiti odgovoru na stranici www.lag-juznaistra.hr

NAPOMENA: s ciljem jednakog tretmana, LAG „Južna Istra“ ne može davati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost nositelja projekta, projekta ili određenih aktivnosti.

TIP OPERACIJE 1.1.3. „POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA“

               PITANJE                                                  ODGOVOR

S obzirom da ste dana 23. ožujka objavili natječaj za dobivanje bespovratnih sredstava u iznosu od 111.678,00 HRK preko operacije 1.1.3. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava" imamo više upita potencijalnih klijenata pa nas zanima da li je prihvatljiv korisnik koji otvori OPG nakon objave Natječaja, a prije početka roka za prijavu na Natječaj 09. travnja 2018. godine, uz pretpostavku da udovoljava svim ostalim uvjetima Pravilnika i Natječaja?

Sukladno Natječaju LAG-a „Južna Istra“, T.O. 1.1.3., odjeljak 4.4., prilikom izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva, Savjetodavna služba neće uzimati u obzir izmjene u ARKOD-u/JDRŽ-u koje su nastale nakon 28. veljače 2018. godine, a u svrhu izbjegavanja stvaranja umjetno stvorenih uvjeta za stjecanje pogodnosti sukladno članku 60. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

Kako je jedna od prihvatljivih aktivnosti kupnja rabljene mehanizacije, strojeva i opreme, zanima nas kolika smije biti maksimalna starost polovne mehanizacije kako bi ista bila prihvatljivo ulaganje?

Natječajem nije propisano ograničenje vezano za starost polovne mehanizacije. Korisnici u slučajevima nabavke iste moraju imati u vidu ostale pozitivne propise RH koji reguliraju korištenje iste. Pored toga treba imati u vidu i obvezu da ista mora biti u funkciji i uporabi najmanje 5 godina po završetku ulaganja, odnosno od konačne isplate sredstava.

Ulazi li u izračun ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva i prerada poljoprivrednih proizvoda?

Kod izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva, prerada poljoprivrednih proizvoda ne uzima se u obzir.

Je li EVPG kalkulator obavezan za sve podnositelje projektnog prijedloga, ili je obavezan samo prilikom ostvarenja cilja „povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanom kroz povećanje ukupnog standarda ekonomskog rezultata?

EVPG kalkulator obvezna je dokumentacija za sve podnositelje projektnog prijedloga, te je isti sastavni dio Potvrde o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva izdanoj od strane Savjetodavne službe.

Ukoliko se planira ostvarenje cilja „povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanog kroz povećanje ukupnog standarda ekonomskog rezultata“, potrebno je ispuniti i priložiti EVPG kalkulator, u koje se unose podaci za godinu kada se planira predati drugi (konačan) zahtjev za isplatu, te navedeni podaci moraju odgovarati podacima u Poslovnom planu.

Nastavno na dodatni kriterij odabira br. 3 – Jednake mogućnosti, možete li navesti dobne granice za kategoriju mladih i kategoriju osoba treće životne dobi?

Sukladno Programu ruralnog razvoja RH, kategorija 'mladi' obuhvaća dobnu granicu od 18 do 40 godina starosti, dok su osobe treće životne dobi osobe od 65 godina života i više, sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi (NN 157/2013).

Nastavno na dodatni kriterij odabira br. 1 – Projektni prijedlog usklađen je sa strateškim ciljevima i prioritetima LRS, možete li navesti na koje se strateške ciljeve i prioritete isto odnosi?

Projektni prijedlozi za T.O. 1.1.3. moraju biti usklađeni sa LRS LAG-a „Južna Istra“, Strateški cilj 1: Povećanje konkurentnosti poljoprivrede poticanjem uvođenja novih tehnologija i stvaranja proizvoda s dodanom vrijednosti temeljenih na načelima održivog razvoja; Mjera 1.1. Potpora razvoju konkurentne i održive poljoprivrede.

Poštovani, zanima me da li se prodaja proizvoda na smotrama (manifestacije) smatra uspostavom lanca opskrbe prema korisnicima?

Da bi  korisnik ostvario 5 bodova iz kriterija br. 4 Održivost projekta nositelj projekta dužan je dostaviti: Izvod iz računovodstvenih evidencija o kupcima (konto kartice o kupcima) i/ili ugovor o uporabi javne površine za prodaju poljoprivrednih proizvoda (uključujući ugovore o prodaji poljoprivrednih proizvoda na tržnicama i sajmovima ili dokaze o plaćanju mjesta na istima) i/ili izlazne fakture ili preslike otkupnih blokova.

Poštovani, je li dozvoljena promjena nositelja OPG-a tijekom trajanja projekta?

Nije dozvoljena promjena nositelja ili odgovorne osobe poljoprivrednog gospodarstva od trenutka podnošenja prijave projekta do konačne isplate potpore. Nakon konačne isplate potpore, nositelj ili odgovorna osoba moraju ostati unutar poljoprivrednog gospodarstva sve do proteka roka od pet (5) godina od konačne isplate potpore, ali nije obvezno da isti budu nositelji ili odgovorne osobe poljoprivrednog gospodarstva.

Zanima me da li je dovoljno dostaviti Jedinstveni zahtjev za potporu za 2018. godinu da bi se ostvarili bodovi iz kriterija br. 3. Utjecaj planiranih djelatnosti na okoliš -  Plan ulaganja povezan je s primjenom agro - okolišnih mjera?

Kako bi korisnik ostvario 3 boda iz kriterija br. 3. Utjecaj planiranih djelatnosti na okoliš -  Plan ulaganja povezan je s primjenom agro – okolišnih mjera dužan je dostaviti odluku o ulasku u sustav potpore za IAKS mjere ruralnog razvoja izdana od strane APPRRR ili Preslika jedinstvenog zahtjeva putem kojeg je tražena potpora za IAKS mjere ruralnog razvoja (za 2017. i/ili 2018. godinu).

Može li se na natječaj prijaviti nositelj OPG-a čije je prebivalište izvan područja LAG-a „Južna Istra“, ali se ulaganje provodi na području LAG obuhvata?

U okviru ovog Natječaja, potpora se ne može dodijeliti nositelju projekta koji nema prebivalište ili sjedište na području LAG obuhvata (gradovi Rovinj-Rovigno i Vodnjan-Dignano te općine Bale-Valle, Barban, Fažana-Fasana, Kanfanar, Ližnjan-Lisignano, Marčana, Medulin i Svetvinčenat), pri čemu je za OPG relevantno prebivalište nositelja OPG-a.

Poštovani, ostvaruju li umirovljenici bodove prema osnovnom kriteriju odabira br. 2: Korisnikov radni status

Bodove prema navedenom kriteriju ostvaruju korisnici koji nisu u radnom odnosu te se vode u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odnosno korisnici koji su osigurani po poljoprivrednoj osnovi (kao poljoprivrednici) po propisima o mirovinskom osiguranju u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.  Umirovljenici ne spadaju u gore navedene kategorije jer su osigurani po osnovi osiguranja mirovine.

Da li se obrazac F u tabličnom dijelu ostavlja prazan ukoliko korisnik nije provodio nikakav projekt koji je financiran iz fondova propisanih natječajem? Može li se staviti oznaka n/p ukoliko korisnik nije provodio nikakve projekte?

U slučaju da korisnik nema provedenih projekata u iznosu većem od 5.000,00 eura, dostavlja se Izjava o provedenim projektima (Obrazac F) u kojem neće biti navedeno provođenje projekata.

Da li se izvod računovodstvenih evidencija o kupcima mora ovjeravati kod javnog bilježnika?

Sukladno Prilogu I – Dokumentacija za podnošenje prijave projekta za tip operacije 1.1.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava, svi dokumenti moraju biti originali ili preslike ovjerene od strane javnog bilježnika.

Da li je za postizanje maksimalnog broja bodova po kriteriju odabira 4 održivost projekta dostatno dostaviti izvod iz  računovodstvenih evidencija o kupcima, ili je potrebno dostaviti i izlazne fakture?

Za postizanje maksimalnog broja bodova po kriteriju odabira br. 4 potrebno je dostaviti Izvod iz računovodstvenih evidencija o kupcima (konto kartice o kupcima) i/ili ugovor o uporabi javne površine za prodaju poljoprivrednih proizvoda (uključujući ugovore o prodaji poljoprivrednih proizvoda na tržnicama i sajmovima ili dokaze o plaćanju mjesta na istima) i/ili izlazne fakture ili preslike otkupnih blokova.

Da li se Izjava o prodaji poljoprivrednih proizvoda na lokaciji proizvodnje mora ovjeriti kod javnog bilježnika?

Sukladno Prilogu I – Dokumentacija za podnošenje prijave projekta za tip operacije 1.1.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava, svi dokumenti moraju biti originali ili preslike ovjerene od strane javnog bilježnika.

Da li se nositelj može promijeniti nakon objave  natječaja a prije prijave na natječaj?

U svrhu izbjegavanja stvaranja umjetno stvorenih uvjeta za stjecanje pogodnosti sukladno članku 60. Uredbe (EU) br. 1306/2013, navedena promjena nije prihvatljiva. Također napominjemo kako promjena nositelja ili odgovorne osobe poljoprivrednog gospodarstva nije dozvoljena od trenutka podnošenja prijave projekta do konačne isplate potpore. Nakon konačne isplate potpore, nositelj ili odgovorna osoba moraju ostati unutar poljoprivrednog gospodarstva sve do proteka roka od pet (5) godina od konačne isplate potpore, ali nije obvezno da isti budu nositelji ili odgovorne osobe poljoprivrednog gospodarstva.

Naš OPG se u cijelosti nalazi na području opčine Marčana. Trenutno prebivalište je u Puli. Možemo li sudjelovati na natječaju ako prebacimo sjedište u Marčanu.

U svrhu izbjegavanja stvaranja umjetno stvorenih uvjeta za stjecanje pogodnosti sukladno članku 60. Uredbe (EU) br. 1306/2013, navedena promjena nije prihvatljiva.

Molim Vas provjeru prihvatljivosti jedne od aktivnosti koju bismo kandidirali kroz projekt u
sklopu Natječaja za provedbu tipa operacije 1.1.3. "POTPORA RAZVOJU MALIH
POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA".
U OPG-u je naglasak na maslinarstvo, dok bi se projektom djelovanje proširilo na nasade
lavande. 
Dvojba koja nas muči je, da li je kupnja objekta (montažnog, do 15m2, drveni ili metalni) za
prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda, koje bi se nalazilo u sjedištu OPG-
a, prihvatljiva aktivnost?

Sukladno listi prihvatljivih aktivnosti u dijelu 3.2. Natječaja LAG-a „Južna Istra“ TO 1.1.3.
prihvatljiv je trošak: 
7. građenja i/ili opremanja objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih
proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda

Budući da za OPG-ove prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda na sajmovima, izložbama i manifestacijama također se smatra prodajom na otvorenom te ne postoji obveza izdavanja
računa, pa tako niti obveza fiskalizacije izdavanja računa. Može li se za ostvarivanje 5 bodova
za kriterij broj 4 Održivost projekta, Poljoprivredno gospodarstvo ima uspostavljen lanac
opskrbe prema korisnicima kao dokaz o plaćanju mjesta priložiti preslika bloka kojim je
plaćana kotizacija za sudjelovanje na smotri maslinovog ulja? Ili prijavitelj mora osim
dokaza o plaćanju kotizacije imati dokaz da se radi o manifestaciji prodajnog karaktera što
dokazuje Ugovorom, Općim uvjetima izlaganja ili Prijavnicom i sl. iz koje je vidljivo da ima
zakupljeno prodajno mjesto (štand) na manifestaciji?

Da bi  korisnik ostvario 5 bodova iz kriterija br. 4 Održivost projekta nositelj projekta dužan
je dostaviti: Izvod iz računovodstvenih evidencija o kupcima (konto kartice o kupcima) i/ili
ugovor o uporabi javne površine za prodaju poljoprivrednih proizvoda (uključujući ugovore o
prodaji poljoprivrednih proizvoda na tržnicama i sajmovima ili dokaze o plaćanju mjesta na
istima) i/ili izlazne fakture ili preslike otkupnih blokova. 
Isto tako,  prijavitelj mora osim dokaza o plaćanju kotizacije za sudjelovanje na manifestaciji
imati i dokaz da se radi o manifestaciji prodajnog karaktera - što dokazuje Ugovorom, Općim
uvjetima izlaganja, Prijavnicom i sl. iz kojih je vidljivo da ima zakupljeno i/ili
ugovoreno prodajno mjesto (štand) na manifestaciji.

Poštovani,

 

Imao bi nekoliko pitanja. 

1. Da li se prijavni obrazac a mora ovjeriti kod javnog bilježnika?

2. Da li se obrazac e mora ovjeriti kod javnog bilježnika?

3. Da li se obrazac f mora ovjeriti kod javnog bilježnika?

4. Da li jedinstveni zahtjev za potporu za 2018.g. mora biti ovjeren od strane agencije za plaćanja?

1. Prijavni obrazac A dostavlja se u originalu te mora biti potpisan i ovjeren  pečatom (OPG koji nema žig može samo potpisati). Ukoliko se ne dostavlja original već kopija, ista mora biti ovjerena kod javnog bilježnika

2. Obrazac E dostavlja se u originalu te mora biti potpisan i ovjeren  pečatom (OPG koji nema žig može samo potpisati). Ukoliko se ne dostavlja original već kopija, ista mora biti ovjerena kod javnog bilježnika

3. Obrazac F dostavlja se u originalu te mora biti potpisan i ovjeren  pečatom (OPG koji nema žig može samo potpisati). Ukoliko se ne dostavlja original već kopija, ista mora biti ovjerena kod javnog bilježnika

4. Jedinstveni zahtjev za potporu za 2018. godinu mora biti ovjeren od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. 

Poštovani,

u prilogu IV pod točkom 2 stoji navedeno da nositelj ili član OPG-a mogu ostvariti bodove ukoliko su nezaposleni.

Molim Vas za potvrdu navedenog jer u našem slučaju supruga je član OPG-a i trenutno je nezaposlena.

Ako je nositelj ili član OPG-a nezaposlen i vodi se u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ili ako je nositelj ili član OPG-a osiguran po osnovi poljoprivrede, tada po kriteriju odabira broj 2. može ostvariti 3 bodova ako je u tom stanju manje od 3 godine, a 5 bodova ako je u tom stanju najmanje 3 godine do trenutka podnošenja Zahtjeva za potporu.

Poštovani,

zamolila bih Vas odgovor na pitanje vezano za Kriterij bodovanja iz natječaja 1.1.3. "POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA".

Da bi klijent ostvario 3 boda za kriterij "„Plan ulaganja povezan je sa primjenom agro-okolišnih mjera“ mora dostaviti „Odluku o ulasku u sustav potpore za IAKS mjere ruralnog razvoja izdana od strane APPRRR ili Presliku jedinstvenog zahtjeva putem koje je tražena potpora za IAKS mjere ruralnog razvoja (za 2017. i/ili 2018. godinu)“.

Naime, klijent je 28.04.2017. završio tečaj strukovnog osposobljavanja za tip operacije Operacija 1.1.1. - Poljoprivredno okolišna načela u praksi 2 te u prilogu šaljem potvrdu. Da li može dobiti 3 boda po navedenom kriteriju?

Sukladno Prilogu IV., Kriteriji odabira: Da bi korisnik ostvario 3 boda iz navedenog kriterija mora dostaviti Odluku o ulasku u sustav potpore za IAKS mjere ruralnog razvoja izdana od strane APPRRR ili Presliku jedinstvenog zahtjeva putem kojeg je tražena potpora za IAKS mjere ruralnog razvoja (za 2017. i/ili 2018. godinu).

Poštovani,

da li se POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO koje je u vlasništvu UDRUGE može prijaviti na gore navedeni natječaj, tj. da li smo prihvatljivi prijavitelji.

Poljoprivredno gospodarstvo koje ima organizacijski oblik udruge nije prihvatljiv korisnik u tipu operacije 6.3.1.

TIP OPERACIJE 1.1.3.
 
„POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA - II natječaj od 20.09.2019.

               PITANJE                                         ODGOVOR

Nedavno smo kupili 2 ha poljoprivrednog zemljišta na području između Šišana i Valture. 

Namjera nam je podizanje nasada smokvi i još jedne kulture. Dali imamo uvjete prijave na tekući natječaj ili najave sljedećih. 

Naime, nismo registrirali OPG ali imamo doo i vlasnik zemlje i firme je ista osoba.

Registrirani jesmo za biljnu proizvodnju ali opet nismo u registru proizvođača ili čemu već.

Htjeli bi se ozbiljno počet bavit sa poljoprivredom pa za početak vas molimo info, savjet ili smjerokaz za započet prvi korak.

Hvala

Kako bi se ispunili uvjeti prihvatljivosti, nositelj projekta mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi (NN 30/2015), ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura.

U prilogu I dokumentacije za podnošenje prijave projekta na  Natječaja za Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava stoji napomena da svi navedeni dokumenti moraju biti original ili preslika ovjerena od strane javnog bilježnika.  Dok za osnovni kriteriji br. 3 piše da možemo dostaviti i presliku jedinstvenog zahtjeva za potporu i u napomenama piše da dokumentaciji nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika. Pošto planiramo tražiti bodove po tom kriteriju što trebamo dostaviti,  odnosno da li je prihvatljiv jedinstveni zahtjev koji smo isprintali s našeg agroneta?

Kako bi uvažili Jedinstveni zahtjev za potporu, molimo da isti poslije ispisa odnesete na ovjeru u Regionalni Uredi Agencije Za Plaćanja u Poljoprivredi, Ribarstvu i Ruralnom Razvoju u Pazin.

Pitanja vezana za natječaj: 

NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 1.1.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ 1.1.3.-2-2019.  

 

1. U točci 1.3. natječaja navodi se: " Javna potpora se dodjeljuje u obliku paušalnog iznosa odnosno namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje provođenja prihvatljivih aktivnosti iz točke 3.2. ovog Natječaja koje su navedene u Poslovnom planu."

Pitanje: Na koje se prihvatljive aktivnosti misli budući da se točka 3.2. istog natječaja odnosi na "Izmjena i/ili ispravak Natječaja" i ne navode se prihvatljive aktivnosti.

 

2. u točci 2.3. Natječaja određeni su kriteriji odabira projekta. U tablici su navedeni sektori koji će imati prednost za potporu poljoprivrednom razvoju. Za sektor "voće i povrće" predviđeno je 5 bodova. Pitanje glasi: da li uzgoj maslina spada u sektor "voća i povrća"

 

3. u točci 2.3. natječaja određeni su i dodatni kriteriji za odabir te su navedene ciljane skupine projektnog prijedloga koje će dobi više bodova. Pitanje: što se smatra osobama 3. životne dobi, stariji od koliko godina ulaze u tu kategoriju.

1. Prihvatljive aktivnosti su navedene na stranici 11. natječaja:

 

1. kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala

2. kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade6 proizvoda iz priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva

3. kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta

4. kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme

5. podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada

6. uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje

7. građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda

8. stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva

9. operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

 

NAPOMENA: Prihvatljive aktivnosti iz točke 8. i 9. (lista prihvatljivih aktivnosti) ne mogu se prikazati kao jedine aktivnosti prikazane u poslovnom planu. PDV je prihvatljiv ukoliko nositelj projekta nije u sustavu PDV-a.

  

2. Da, uzgoj maslina spada u sektor "voća i povrća".

 

 3. Iza 65-e godine života.

 Da li je prihvatljiv korisnik koji je u ovom programskom razdoblju dobio potporu za mjeru 6.3.1. ali za projekt koji je u potpunosti već završio prije 2 godine, znači nije postupku odabira projekta?

Unaprijed se zahvaljujem,

Nositelju projekta za tip operacije 1.1.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstva“ koji je sukladan tipu operacije „6.3.1.“ iz Programa može se dodijeliti javna potpora samo jednom u cijelom vremenu trajanja Programa, bilo po osnovi ovog Natječaja ili nacionalnog natječaja za 6.3.1.

Poštovani,

 

U prilogu IV pod točkom 3. Utjecaj planiranih djelatnosti na okoliš piše ako nisam evidentiran u nadležnom Upisniku subjekata u ekološkoj proizvodnji najkasnije se treba upisati prije zahtijeva za isplatu zadnje rate.

 

  • U slučaju da nisam evidentiran u nadležnom Upisniku subjekata u ekološkoj proizvodnji, a navedem u projektu da ću se upisati prije zahtijeva za isplatu zadnje rate i ostvarim 5 bodova, međutim prije zahtijeva za isplatom druge rate ne upišem se u upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji i nakon vaše kontrole i utvrđivanja da nisam prijavljen gubim dva boda od pet (jer sam u mjeri 10 pa svakako ostvarujem 3 boda od 5 mogućih), ali imam opet dovoljno bodova da budem u rang listi među prvih 18 (za koliko kandidata se daje potpora), da li u takvom slučaju imam pravo dobiti isplatu zadnje rate ili se odbacuje projekt?

  1. Imam pravo na isplatu zadnje rate

  2. Nemam pravo na isplatu zadnje rate, odbacuje se projekt i vraćaju se sva dobivena sredstva

 

  • Šta u slučaju da se nekome s rang liste odbaci projekt radi umanjenja bodova prije isplate druge rate (npr. radi gore navedenog razloga ili sl.) a to može biti i do tri godine koliko je vrijeme provođenja projekta, da li onaj 19 koji nije prošao (1 ispod linije) automatski ostvaruje pravo dobivanja potpore nakon dvije/tri godine, jer realno nije dobio radi tog nekog ili dobivaju ostalih 17 a ovaj 19 jednostavno nije imao sreće?

  1. Kandidat na 19 mjestu automatski dolazi na 18 mjesto te ostvaruje pravo na potporu

  2. Kandidat koji je bio na 19 mjestu ne ostvaruje pravo na potporu (nije imao sreće)

 

Hvala unaprijed,

 

Lp,

1.Iz jednog kriterija odabira moguće je ostvariti bodove samo po jednoj osnovi. Iz kriterija odabira „Utjecaj planiranih djelatnosti na okoliš“ moguće je ostvariti bodove ili po osnovi „Plan ulaganja povezan je s ekološkom poljoprivredom“ (5) ili po osnovi „Plan ulaganja povezan je za primjenom agro-okolišnih mjera” (3).

Ukoliko u prijavi projekta zatražite 5 bodova iz kriterija odabira Utjecaj planiranih djelatnosti na okoliš- Plan ulaganja povezan je sa ekološkom poljoprivredom a do podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu ne ostvarite upis u Upisnik subjekata u ekološkoj poljoprivredi APPRRR će Vam oduzeti zatraženih 5 bodova te u tom slučaju iz kriterija odabira Utjecaj planiranih djelatnosti na okoliš nećete ostvariti bodove. Ukoliko bi Vaša prijava projekta nakon takvog umanjenja bodova ostvarila manje bodova od posljednje prijave na konačnoj rang listi, u tom slučaju Agencija za plaćanja će izdati Odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu i Odluku o povratu sredstava ukupno isplaćene potpore i raskinuti sklopljeni Ugovor o financiranju.

 

2. Odabrani nositelji projekata na natječaju su svi oni nositelji projekata koji se nakon dovršetka postupka odabira projekata na razini LAG-a „Južna Istra“ na Konačnoj rang listi nalaze iznad praga raspoloživih sredstava u trenutku njezinog objavljivanja sukladno odredbama Pravilnika o postupku odabira projekata na razini LAG-a „Južna Istra“.

U poglavlju 2.2. Natječaja-Prihvatljivost aktivnosti kao prihvatljiva aktivnost navedeno je: građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda a zatim je u fusnoti br.8.  navedeno kako se prihvatljiva aktivnost ne odnosi se na kušaonice vina. Molim obrazloženje što se u okviru ovog natječaja smatra objektom za prodaju i prezentaciju poljoprivrednih proizvoda.

Kušaonice bilo koje vrste spadaju sukladno Pravilniku o dopunskim djelatnostima u dopunske djelatnosti na OPG-u (4. PRUŽANJE TURISTIČKIH I UGOSTITELJSKIH USLUGA)-pružanje ugostiteljskih usluga u objektima koji mogu biti: vinotočje/kušaonice, izletište, sobe, apartmani, ruralne kuće za odmor, kamp;).

Izravna prodaja na malo se može obavljati na sljedeće načine:

1. na štandovima i klupama na tržnicama na malo,

2. na štandovima i klupama izvan tržnica na malo,

3. na štandovima i klupama unutar trgovačkih centara, ustanova, i sl.,

4. prigodna prodaja na sajmovima, izložbama i sl.

5. prodaja putem automata,

6. pokretna prodaja i dostava do potrošača,

7. prodajom na daljinu (putem - interneta, telefona, kataloga, TV prodaja, radio oglas i sl.),

8. prodaja na vlastitom prodajnom kiosku OPG-a,

9. prodaja na prostoru vlastitog OPG-a.