top of page

TIP OPERACIJE 1.1.3. - 2018.

NATJEČAJ ZA TIP OPERACIJE 1.1.3.

„POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA“

 

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: od 09.04.2018. do 11.05.2018. godine

RASPOLOŽIVA SREDSTVA: 1.347.264,00 HRK 

OBLIK POTPORE: namjenska bespovratna novčana sredstava (paušalni iznos) za sufinanciranje

prihvatljivih aktivnosti koje su navedene u Poslovnom planu

INTENZITET POTPORE: 100% ukupno prihvatljivih troškova

VISINA POTPORE: 111.678,00 HRK  po projektu

Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 90%, dok Republika Hrvatska sudjeluje s 10%.

Tekst Natječaja, uvjeti, rokovi i upute za podnošenje prijava te svi potrebni obrasci i prilozi nalaze se u Natječajnoj dokumentaciji:

Obrasci koji su sastavni dio Natječaja:

Obrazac A.* – Prijavni obrazac

Obrazac B.* – Poslovni plan (opisni - Word i tablični – Excel dio)

Obrazac C.* – Izjava o veličini poduzeća

Obrazac D.* – FADN (EVPG) kalkulator

Obrazac E. – Izjava o prodaji poljoprivrednih proizvoda na lokaciji proizvodnje

Obrazac F. – Izjava o provedenim projektima

*Svi nositelji projekata obvezni su ispuniti sve obrasce.

Prilozi koji su sastavni dio Natječaja:

Prilog I. – Dokumentacija za podnošenje prijave projekta

Prilog II. – Popis poljoprivrednih proizvoda obuhvaćenih Dodatkom I. Ugovora o EU

Prilog III. – Vodič za mikro, mala i srednje velika poduzeća

Prilog IV. – Kriteriji odabira – pojašnjenje i potrebna dokumentacija za provjeru

Prilog V. – Pravilnik o postupku odabira projekta na razini LAG-a „Južna Istra“

Prilog VI. – Popis naselja na području LAG-a „Južna Istra“

Poziv na radionice za T.O. 1.1.3.

 

Radionice o LAG-natječaju za tip operacije 1.1.3. održati će se prema slijedećem rasporedu:

  • Rovinj, 28. ožujka 2018. godine (srijeda) s početkom u 18:00 sati u dvorani Doma Kulture na adresi Trg maršala Tita 3 

  • Vodnjan, 04. travnja 2018. godine (srijeda) u 19:00 sati u prostoru Zajednice Talijana Vodnjan na adresi Narodni trg 4 

  • Medulin, 05. travnja 2018. godine (četvrtak) u 18:00 sati u prostoru Multimedijalnog centra 3MC na adresi Centar 58 

OBAVIJEST: ISPRAVAK NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE

U LAG-natječaju za tip operacije 1.1.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, objavljenog dana 23. ožujka 2018. godine na web stranicama Lokalne akcijske grupe „Južna Istra“, ispravak se odnosi na slijedeći dokument:

1.      Prilog IV. Kriteriji odabira

Osnovni kriterij odabira br. 3: Utjecaj planiranih djelatnosti na okoliš

a)      Bodovi uz kriterij „Plan ulaganja povezan je sa primjenom agro-okolišnih mjera“: „4“ ispravlja se i glasi „3“

b)      Dokumentacija uz pojašnjenje kriterija „Plan ulaganja povezan je sa primjenom agro-okolišnih mjera:

„Odluka o ulasku u sustav potpore za IAKS mjere ruralnog razvoja izdana od strane APPRRR ili Preslika jedinstvenog zahtjeva putem koje je tražena potpora za IAKS mjere ruralnog razvoja (za 2017. i 2018. Godinu)“ ispravlja se i glasi: „Odluka o ulasku u sustav potpore za IAKS mjere ruralnog razvoja izdana od strane APPRRR ili Preslika jedinstvenog zahtjeva putem koje je tražena potpora za IAKS mjere ruralnog razvoja (za 2017. i/ili 2018. godinu)“

                       

Konačna rang lista prijavljenih projekata na LAG Natječaj pod nazivom 1.1.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Dana 03. siječnja 2019. godine na sjednici Upravnog odbora LAG-a "Južna Istra" donesena je KONAČNA RANG LISTA  projekata na LAG natječaju za tip operacije 1.1.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava iz LRS, koji je sukladan TO 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014. - 2020.

TIP OPERACIJE 1.1.3. „POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA“

               PITANJE                                                  ODGOVOR

S obzirom da ste dana 23. ožujka objavili natječaj za dobivanje bespovratnih sredstava u iznosu od 111.678,00 HRK preko operacije 1.1.3. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava" imamo više upita potencijalnih klijenata pa nas zanima da li je prihvatljiv korisnik koji otvori OPG nakon objave Natječaja, a prije početka roka za prijavu na Natječaj 09. travnja 2018. godine, uz pretpostavku da udovoljava svim ostalim uvjetima Pravilnika i Natječaja?

Sukladno Natječaju LAG-a „Južna Istra“, T.O. 1.1.3., odjeljak 4.4., prilikom izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva, Savjetodavna služba neće uzimati u obzir izmjene u ARKOD-u/JDRŽ-u koje su nastale nakon 28. veljače 2018. godine, a u svrhu izbjegavanja stvaranja umjetno stvorenih uvjeta za stjecanje pogodnosti sukladno članku 60. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

Kako je jedna od prihvatljivih aktivnosti kupnja rabljene mehanizacije, strojeva i opreme, zanima nas kolika smije biti maksimalna starost polovne mehanizacije kako bi ista bila prihvatljivo ulaganje?

Natječajem nije propisano ograničenje vezano za starost polovne mehanizacije. Korisnici u slučajevima nabavke iste moraju imati u vidu ostale pozitivne propise RH koji reguliraju korištenje iste. Pored toga treba imati u vidu i obvezu da ista mora biti u funkciji i uporabi najmanje 5 godina po završetku ulaganja, odnosno od konačne isplate sredstava.

Ulazi li u izračun ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva i prerada poljoprivrednih proizvoda?

Kod izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva, prerada poljoprivrednih proizvoda ne uzima se u obzir.

Je li EVPG kalkulator obavezan za sve podnositelje projektnog prijedloga, ili je obavezan samo prilikom ostvarenja cilja „povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanom kroz povećanje ukupnog standarda ekonomskog rezultata?

EVPG kalkulator obvezna je dokumentacija za sve podnositelje projektnog prijedloga, te je isti sastavni dio Potvrde o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva izdanoj od strane Savjetodavne službe.

Ukoliko se planira ostvarenje cilja „povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanog kroz povećanje ukupnog standarda ekonomskog rezultata“, potrebno je ispuniti i priložiti EVPG kalkulator, u koje se unose podaci za godinu kada se planira predati drugi (konačan) zahtjev za isplatu, te navedeni podaci moraju odgovarati podacima u Poslovnom planu.

Nastavno na dodatni kriterij odabira br. 3 – Jednake mogućnosti, možete li navesti dobne granice za kategoriju mladih i kategoriju osoba treće životne dobi?

Sukladno Programu ruralnog razvoja RH, kategorija 'mladi' obuhvaća dobnu granicu od 18 do 40 godina starosti, dok su osobe treće životne dobi osobe od 65 godina života i više, sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi (NN 157/2013).

Nastavno na dodatni kriterij odabira br. 1 – Projektni prijedlog usklađen je sa strateškim ciljevima i prioritetima LRS, možete li navesti na koje se strateške ciljeve i prioritete isto odnosi?

Projektni prijedlozi za T.O. 1.1.3. moraju biti usklađeni sa LRS LAG-a „Južna Istra“, Strateški cilj 1: Povećanje konkurentnosti poljoprivrede poticanjem uvođenja novih tehnologija i stvaranja proizvoda s dodanom vrijednosti temeljenih na načelima održivog razvoja; Mjera 1.1. Potpora razvoju konkurentne i održive poljoprivrede.

Poštovani, zanima me da li se prodaja proizvoda na smotrama (manifestacije) smatra uspostavom lanca opskrbe prema korisnicima?

Da bi  korisnik ostvario 5 bodova iz kriterija br. 4 Održivost projekta nositelj projekta dužan je dostaviti: Izvod iz računovodstvenih evidencija o kupcima (konto kartice o kupcima) i/ili ugovor o uporabi javne površine za prodaju poljoprivrednih proizvoda (uključujući ugovore o prodaji poljoprivrednih proizvoda na tržnicama i sajmovima ili dokaze o plaćanju mjesta na istima) i/ili izlazne fakture ili preslike otkupnih blokova.

Poštovani, je li dozvoljena promjena nositelja OPG-a tijekom trajanja projekta?

Nije dozvoljena promjena nositelja ili odgovorne osobe poljoprivrednog gospodarstva od trenutka podnošenja prijave projekta do konačne isplate potpore. Nakon konačne isplate potpore, nositelj ili odgovorna osoba moraju ostati unutar poljoprivrednog gospodarstva sve do proteka roka od pet (5) godina od konačne isplate potpore, ali nije obvezno da isti budu nositelji ili odgovorne osobe poljoprivrednog gospodarstva.

Zanima me da li je dovoljno dostaviti Jedinstveni zahtjev za potporu za 2018. godinu da bi se ostvarili bodovi iz kriterija br. 3. Utjecaj planiranih djelatnosti na okoliš -  Plan ulaganja povezan je s primjenom agro - okolišnih mjera?

Kako bi korisnik ostvario 3 boda iz kriterija br. 3. Utjecaj planiranih djelatnosti na okoliš -  Plan ulaganja povezan je s primjenom agro – okolišnih mjera dužan je dostaviti odluku o ulasku u sustav potpore za IAKS mjere ruralnog razvoja izdana od strane APPRRR ili Preslika jedinstvenog zahtjeva putem kojeg je tražena potpora za IAKS mjere ruralnog razvoja (za 2017. i/ili 2018. godinu).

Može li se na natječaj prijaviti nositelj OPG-a čije je prebivalište izvan područja LAG-a „Južna Istra“, ali se ulaganje provodi na području LAG obuhvata?

U okviru ovog Natječaja, potpora se ne može dodijeliti nositelju projekta koji nema prebivalište ili sjedište na području LAG obuhvata (gradovi Rovinj-Rovigno i Vodnjan-Dignano te općine Bale-Valle, Barban, Fažana-Fasana, Kanfanar, Ližnjan-Lisignano, Marčana, Medulin i Svetvinčenat), pri čemu je za OPG relevantno prebivalište nositelja OPG-a.

Poštovani, ostvaruju li umirovljenici bodove prema osnovnom kriteriju odabira br. 2: Korisnikov radni status

Bodove prema navedenom kriteriju ostvaruju korisnici koji nisu u radnom odnosu te se vode u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odnosno korisnici koji su osigurani po poljoprivrednoj osnovi (kao poljoprivrednici) po propisima o mirovinskom osiguranju u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.  Umirovljenici ne spadaju u gore navedene kategorije jer su osigurani po osnovi osiguranja mirovine.

Da li se obrazac F u tabličnom dijelu ostavlja prazan ukoliko korisnik nije provodio nikakav projekt koji je financiran iz fondova propisanih natječajem? Može li se staviti oznaka n/p ukoliko korisnik nije provodio nikakve projekte?

U slučaju da korisnik nema provedenih projekata u iznosu većem od 5.000,00 eura, dostavlja se Izjava o provedenim projektima (Obrazac F) u kojem neće biti navedeno provođenje projekata.

Da li se izvod računovodstvenih evidencija o kupcima mora ovjeravati kod javnog bilježnika?

Sukladno Prilogu I – Dokumentacija za podnošenje prijave projekta za tip operacije 1.1.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava, svi dokumenti moraju biti originali ili preslike ovjerene od strane javnog bilježnika.

Da li je za postizanje maksimalnog broja bodova po kriteriju odabira 4 održivost projekta dostatno dostaviti izvod iz  računovodstvenih evidencija o kupcima, ili je potrebno dostaviti i izlazne fakture?

Za postizanje maksimalnog broja bodova po kriteriju odabira br. 4 potrebno je dostaviti Izvod iz računovodstvenih evidencija o kupcima (konto kartice o kupcima) i/ili ugovor o uporabi javne površine za prodaju poljoprivrednih proizvoda (uključujući ugovore o prodaji poljoprivrednih proizvoda na tržnicama i sajmovima ili dokaze o plaćanju mjesta na istima) i/ili izlazne fakture ili preslike otkupnih blokova.

Da li se Izjava o prodaji poljoprivrednih proizvoda na lokaciji proizvodnje mora ovjeriti kod javnog bilježnika?

Sukladno Prilogu I – Dokumentacija za podnošenje prijave projekta za tip operacije 1.1.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava, svi dokumenti moraju biti originali ili preslike ovjerene od strane javnog bilježnika.

Da li se nositelj može promijeniti nakon objave  natječaja a prije prijave na natječaj?

U svrhu izbjegavanja stvaranja umjetno stvorenih uvjeta za stjecanje pogodnosti sukladno članku 60. Uredbe (EU) br. 1306/2013, navedena promjena nije prihvatljiva. Također napominjemo kako promjena nositelja ili odgovorne osobe poljoprivrednog gospodarstva nije dozvoljena od trenutka podnošenja prijave projekta do konačne isplate potpore. Nakon konačne isplate potpore, nositelj ili odgovorna osoba moraju ostati unutar poljoprivrednog gospodarstva sve do proteka roka od pet (5) godina od konačne isplate potpore, ali nije obvezno da isti budu nositelji ili odgovorne osobe poljoprivrednog gospodarstva.

Naš OPG se u cijelosti nalazi na području opčine Marčana. Trenutno prebivalište je u Puli. Možemo li sudjelovati na natječaju ako prebacimo sjedište u Marčanu.

U svrhu izbjegavanja stvaranja umjetno stvorenih uvjeta za stjecanje pogodnosti sukladno članku 60. Uredbe (EU) br. 1306/2013, navedena promjena nije prihvatljiva.

Molim Vas provjeru prihvatljivosti jedne od aktivnosti koju bismo kandidirali kroz projekt u
sklopu Natječaja za provedbu tipa operacije 1.1.3. "POTPORA RAZVOJU MALIH
POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA".
U OPG-u je naglasak na maslinarstvo, dok bi se projektom djelovanje proširilo na nasade
lavande. 
Dvojba koja nas muči je, da li je kupnja objekta (montažnog, do 15m2, drveni ili metalni) za
prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda, koje bi se nalazilo u sjedištu OPG-
a, prihvatljiva aktivnost?

Sukladno listi prihvatljivih aktivnosti u dijelu 3.2. Natječaja LAG-a „Južna Istra“ TO 1.1.3.
prihvatljiv je trošak: 
7. građenja i/ili opremanja objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih
proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda

Budući da za OPG-ove prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda na sajmovima, izložbama i manifestacijama također se smatra prodajom na otvorenom te ne postoji obveza izdavanja
računa, pa tako niti obveza fiskalizacije izdavanja računa. Može li se za ostvarivanje 5 bodova
za kriterij broj 4 Održivost projekta, Poljoprivredno gospodarstvo ima uspostavljen lanac
opskrbe prema korisnicima kao dokaz o plaćanju mjesta priložiti preslika bloka kojim je
plaćana kotizacija za sudjelovanje na smotri maslinovog ulja? Ili prijavitelj mora osim
dokaza o plaćanju kotizacije imati dokaz da se radi o manifestaciji prodajnog karaktera što
dokazuje Ugovorom, Općim uvjetima izlaganja ili Prijavnicom i sl. iz koje je vidljivo da ima
zakupljeno prodajno mjesto (štand) na manifestaciji?

Da bi  korisnik ostvario 5 bodova iz kriterija br. 4 Održivost projekta nositelj projekta dužan je dostaviti: Izvod iz računovodstvenih evidencija o kupcima (konto kartice o kupcima) i/ili ugovor o uporabi javne površine za prodaju poljoprivrednih proizvoda (uključujući ugovore o
prodaji poljoprivrednih proizvoda na tržnicama i sajmovima ili dokaze o plaćanju mjesta na
istima) i/ili izlazne fakture ili preslike otkupnih blokova. 
Isto tako,  prijavitelj mora osim dokaza o plaćanju kotizacije za sudjelovanje na manifestaciji
imati i dokaz da se radi o manifestaciji prodajnog karaktera - što dokazuje Ugovorom, Općim
uvjetima izlaganja, Prijavnicom i sl. iz kojih je vidljivo da ima zakupljeno i/ili
ugovoreno prodajno mjesto (štand) na manifestaciji.

Poštovani,

 

Imao bi nekoliko pitanja. 

1. Da li se prijavni obrazac a mora ovjeriti kod javnog bilježnika?

2. Da li se obrazac e mora ovjeriti kod javnog bilježnika?

3. Da li se obrazac f mora ovjeriti kod javnog bilježnika?

4. Da li jedinstveni zahtjev za potporu za 2018.g. mora biti ovjeren od strane agencije za plaćanja?

1. Prijavni obrazac A dostavlja se u originalu te mora biti potpisan i ovjeren  pečatom (OPG koji nema žig može samo potpisati). Ukoliko se ne dostavlja original već kopija, ista mora biti ovjerena kod javnog bilježnika

2. Obrazac E dostavlja se u originalu te mora biti potpisan i ovjeren  pečatom (OPG koji nema žig može samo potpisati). Ukoliko se ne dostavlja original već kopija, ista mora biti ovjerena kod javnog bilježnika

3. Obrazac F dostavlja se u originalu te mora biti potpisan i ovjeren  pečatom (OPG koji nema žig može samo potpisati). Ukoliko se ne dostavlja original već kopija, ista mora biti ovjerena kod javnog bilježnika

4. Jedinstveni zahtjev za potporu za 2018. godinu mora biti ovjeren od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. 

Poštovani,

u prilogu IV pod točkom 2 stoji navedeno da nositelj ili član OPG-a mogu ostvariti bodove ukoliko su nezaposleni.

Molim Vas za potvrdu navedenog jer u našem slučaju supruga je član OPG-a i trenutno je nezaposlena.

Ako je nositelj ili član OPG-a nezaposlen i vodi se u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ili ako je nositelj ili član OPG-a osiguran po osnovi poljoprivrede, tada po kriteriju odabira broj 2. može ostvariti 3 bodova ako je u tom stanju manje od 3 godine, a 5 bodova ako je u tom stanju najmanje 3 godine do trenutka podnošenja Zahtjeva za potporu.

Poštovani,

zamolila bih Vas odgovor na pitanje vezano za Kriterij bodovanja iz natječaja 1.1.3. "POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA".

Da bi klijent ostvario 3 boda za kriterij "„Plan ulaganja povezan je sa primjenom agro-okolišnih mjera“ mora dostaviti „Odluku o ulasku u sustav potpore za IAKS mjere ruralnog razvoja izdana od strane APPRRR ili Presliku jedinstvenog zahtjeva putem koje je tražena potpora za IAKS mjere ruralnog razvoja (za 2017. i/ili 2018. godinu)“.

Naime, klijent je 28.04.2017. završio tečaj strukovnog osposobljavanja za tip operacije Operacija 1.1.1. - Poljoprivredno okolišna načela u praksi 2 te u prilogu šaljem potvrdu. Da li može dobiti 3 boda po navedenom kriteriju?

Sukladno Prilogu IV., Kriteriji odabira: Da bi korisnik ostvario 3 boda iz navedenog kriterija mora dostaviti Odluku o ulasku u sustav potpore za IAKS mjere ruralnog razvoja izdana od strane APPRRR ili Presliku jedinstvenog zahtjeva putem kojeg je tražena potpora za IAKS mjere ruralnog razvoja (za 2017. i/ili 2018. godinu).

Poštovani,

da li se POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO koje je u vlasništvu UDRUGE može prijaviti na gore navedeni natječaj, tj. da li smo prihvatljivi prijavitelji.

Poljoprivredno gospodarstvo koje ima organizacijski oblik udruge nije prihvatljiv korisnik u tipu operacije 6.3.1.

bottom of page