top of page

 

   Temeljem Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Skupština LAG-a Južna Istra je na svojoj sjednici održanoj dana 15.12.2021. godine donijela:

  

  Pravilnikom uređuje se postupci za nabavu robe ili usluga procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna (bez PDV-a), odnosno procijenjene vrijednosti      manje od 500.000,00 kuna (bez PDV-a) za nabavu radova.

 SUKOB INTERESA:

  Sukladno odredbi čl. 80. stavak. 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), LAG Južna Istra kao naručitelj objavljuje da je u sukobu interesa u smislu      članka 76. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi sa slijedećim gospodarskim subjektima:

 

  PLANOVI NABAVE:

 

 

 

 

 

REGISTAR UGOVORA: 

 

bottom of page