JAVNA NABAVA

  • PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

  • SUKOB INTERESA

Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16),
LAG "Južna Istra" kao javni naručitelj objavljuje da je u sukobu interesa, u smislu odredbe članka 76. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi, sa sljedećim gospodarskim subjektima: