OTVORENI NATJEČAJI

NATJEČAJ ZA TIP OPERACIJE 2.1.2.
„ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU”

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: od 11.09.2020. do 12.10.2020. godine

RASPOLOŽIVA SREDSTVA: 560.566,32 HRK

SVRHA: Poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno - ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu.

 

OBLIK POTPORE: namjenska bespovratna novčana sredstava za sufinanciranje troškova provođenja prihvatljivih projekata navedenih u poglavlju 3.1 ovog Natječaja.

INTENZITET POTPORE: od 80% do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta

VISINA POTPORE: 15.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti po projektu

Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 90%, dok Republika Hrvatska sudjeluje s 10%.

Tekst Natječaja, uvjeti, rokovi i upute za podnošenje prijava te svi potrebni obrasci i prilozi nalaze se u Natječajnoj dokumentaciji:

Obrasci koji su sastavni dio Natječaja:

Obrazac A  – Prijavni obrazac

Obrazac B. – Plan nabave/Tablica troškova i  izračuna potpore

Obrazac C. – Izjava o provedenim projektima​

Prilozi koji su sastavni dio Natječaja:

 

Prilog I. – Dokumentacija za podnošenje prijave projekta

Prilog II. – Lista prihvatljivih troškova

Prilog III. – Opis projekta

Prilog IV. – Upute za prikupljanje ponuda I provedbu postupka jednostavne nabave

Prilog V. – Upute MZOIE

Prilog VI. – Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza

Prilog VII. – Izjava nositelja projekta o statusu nositelja projekta temeljem Zakona o javnoj nabavi

Prilog VIII. – Vrijednosti indeksa razvijenosti I pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti jedinice lokalne samouprave

Prilog IX. – Pojašnjenja kriterija odabira

*Svi nositelji projekata obvezni su ispuniti obrasce  A i B.

Informativna prezentacija za LAG natječaj za TO 2.1.2.„Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

Poglavljem 2.3. Smjernica za provedbu postupka odabira projekta (v1.1., 10. listopada 2019. godine) propisano je kako  LAG mora održati informativne radionice vezano uz objavljeni LAG natječaj od dana objave LAG natječaja do dana početka podnošenja Zahtjeva za potporu. Obzirom na novonastale izvanredne okolnosti uzrokovane novim Covid-19 virusom, omogućena je i opcija objave informativne prezentacije na mrežnim stranicama LAG-a. 

U izrađenoj prezentaciji se nalaze pojašnjenja vezano uz uvjete prihvatljivosti projekata, uvjete prihvatljivosti prijavitelja, iznos i intenzitet potpore te pojašnjenja kriterija odabira i način podnošenja prijava na Natječaj.

NATJEČAJ ZA TIP OPERACIJE 1.1.3.
„POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA“

 -PRIJAVE SU ZATVORENE!

 

21.04.2020 - KONAČNA RANG LISTA ZA TO 1.1.3. "POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA"

 

 

 

 

 

 

 

OBAVIJEST O 2. IZMJENI NATJEČAJA ZA TO 1.1.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ objavljenog dana 21. travnja 2020. godine

 

LAG „Južna Istra“ dana 21. travnja 2020. godine usvojio je izmjene Natječaja za tip operacije 1.1.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ (1.1.3.-2-2019.) koji je objavljen dana 20. rujna 2019. godine.

Izmjene se odnose na povećanje raspoloživih sredstava za predmetnu mjeru. Ukupna alokacija povećana je s 2.020.896,00 na 3.592.704,00 HRK što će omogućiti odobrenje većeg broja potpora.

OBAVIJEST O 1. IZMJENI NATJEČAJA ZA TO 1.1.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ objavljenog dana 20. rujna 2019. godine

 

LAG „Južna Istra“ dana 01. listopada 2019. godine usvojio je tehničke izmjene Natječaja za tip operacije 1.1.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ (1.1.3.-2-2019.) koji je objavljen dana 20. rujna 2019. godine.

 

Izmjene u tekstu Natječaja i popratnim prilozima i obrascima tehničke su naravi i obuhvaćaju isključivo slijedeće ispravke i/ili izmjene:

 

IZMJENE U TEKSTU NATJEČAJA:

 

  1. Ispravlja se numeracija poglavlja u tekstu Natječaja na način da se usklađuje se s brojčanim oznakama poglavlja Natječaja kako su navedene u Sadržaju na stranici br. 2 Natječaja.

  2. Na stranici br. 17. poglavlje Izmjene u ARKOD-u/JRDŽ-u:

  • Ispravlja se naziv Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe koja mijenja naziv u UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA.

  • Mijenja se datum nakon kojega Uprava za stručnu podršku u poljoprivredi i ribarstvu prilikom izračuna ekonomske veličine neće uzeti u obzir izmjene u ARKOD-u/JRDŽ-u sa 16. svibnja 2019. na 01.09.2019. godine.

 

IZMJENE U PRILOZIMA NATJEČAJA:

  1.  Prilog br. I. Natječajna dokumentacija, dokument  pod rednim brojem 4:

„Potvrda o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva, izdana od Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe nakon objave Natječaja te potpisana od djelatnika Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe“ mijenja se na način da Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba mijenja naziv u Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva.

Dokument pod rednim brojem 4. sada glasi

 

„Potvrda o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva, izdana od Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva nakon objave Natječaja te potpisana od djelatnika Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva.

Pojašnjenje:

Potvrda o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva obvezna je za sve nositelje projekata. Mora biti potpisana od strane djelatnika Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva i izdana nakon objave natječaja.

Potvrda o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva sadrži sljedeće:

- Izračun ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva

- Izjava o proizvodnim resursima poljoprivrednog gospodarstva

- FADN kalkulator s vidljivim izračunima“

 

2.  Prilog  br. IV-Kriteriji odabira-pojašnjenja i potrebna dokumentacija

 

Osnovni kriterij odabira br. 1. Ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva- stupac „Dokumentacija“ mijenja se na način da Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba mijenja naziv u Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva.

Dokumentacija za osnovni kriterij odabira br. 1 „Ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva“ sada glasi:

„Potvrda o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva, izdana od Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva nakon datuma objave ovog Natječaja te potpisana od strane djelatnika Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva.“

 

IZMJENE U OBRASCIMA NATJEČAJA:

 

1. Obrazac E. Izjava o prodaji poljoprivrednih proizvoda

U obrascu E. Izjava o prodaji poljoprivrednih proizvoda ispravlja se datum objave Natječaja. Članak III. sada glasi:

„Ova se izjava daje za potrebe Natječaja LAG-a „Južna Istra“ za provedbu Mjere 1.1. „Potpora razvoju konkurentne i održive poljoprivrede“ – provedba tipa operacije 1.1.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, objavljenog dana 20. rujna 2019. godine, te se ne može koristiti u druge svrhe.“

 

2. Obrazac F. Izjava o provedenim projektima

U obrascu F. Izjava o provedenim projektima ispravlja se datum objave Natječaja. Članak III. sada glasi:

„Ova se izjava daje za potrebe Natječaja LAG-a „Južna Istra“ za provedbu Mjere 1.1. „Potpora razvoju konkurentne i održive poljoprivrede“ – provedba tipa operacije 1.1.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, objavljenog dana 20. rujna 2019. godine, te se ne može koristiti u druge svrhe.“

                     

Svi ostali dijelovi Natječaja, te svi obrasci i prilozi koji nisu obuhvaćeni ovom izmjenom ostaju nepromijenjeni.

 

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: od 07.10.2019. do 10.11.2019. godine

RASPOLOŽIVA SREDSTVA: 2.020.896,00 HRK

OBLIK POTPORE: namjenska bespovratna novčana sredstava (paušalni iznos) za sufinanciranje prihvatljivih aktivnosti koje su navedene u Poslovnom planu

INTENZITET POTPORE: do 100% ukupno prihvatljivih troškova

VISINA POTPORE:  111.052,50 HRK  po projektu

Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 90%, dok Republika Hrvatska sudjeluje s 10%.

Tekst Natječaja, uvjeti, rokovi i upute za podnošenje prijava te svi potrebni obrasci i prilozi nalaze se u Natječajnoj dokumentaciji:

Obrasci koji su sastavni dio Natječaja:

Obrazac A.* – Prijavni obrazac

Obrazac B.* – Poslovni plan (opisni - Word i tablični – Excel dio)

Obrazac C.* – Izjava o veličini poduzeća

Obrazac D.* – FADN (EVPG) kalkulator

Obrazac E. – Izjava o prodaji poljoprivrednih proizvoda na lokaciji proizvodnje

Obrazac F. – Izjava o provedenim projektima

Obrazac G. – Izjava o upisu u Upisnik subjekata u ekološkoj poljoprivredi

*Svi nositelji projekata obvezni su ispuniti sve obrasce.

Prilozi koji su sastavni dio Natječaja:

 

Prilog I. – Natječajna dokumentacija

Prilog II. – Popis poljoprivrednih proizvoda obuhvaćenih Dodatkom I. Ugovora o EU

Prilog III. – Vodič za mikro, mala i srednje velika poduzeća

Prilog IV. – Kriteriji odabira – pojašnjenje i potrebna dokumentacija za provjeru

Prilog V. – Pravilnik o postupku odabira projekta na razini LAG-a „Južna Istra“ (pročišćeni tekst)

Prilog VI. – Popis naselja na području LAG-a „Južna Istra“

 
 
 
  • facebook

Želite se učlaniti?

Obratite nam se!

Sufinancirano sredstvima predpristupnog EU programa IPARD kroz mjeru LEADER

Ova web stranica izrađena je u sklopu projekta Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja financiranog iz EU pristupnog programa IPARD. Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost LAG-a Južna Istra i ne odražava nužno stajališta Europske unije.

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

 Podmjera 19.1 „Pripremna pomoć“ u okviru mjere 19 „LEADER-CLLD“  LAG „JUŽNA ISTRA“

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj,

Podmjera 19.2. "Provedba operacija unutar CLLD strategije", Podmjera 19.3. "Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a" i Podmjera 19.4. "Tekući troškovi i animacija“ u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“

LAG „JUŽNA ISTRA“

 

 

 

 

PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE 2014. – 2020.

 Udio sufinanciranja 90% EU, 10% RH

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja