top of page

LEADER NAČELA

 

 • Pristup temelje na osobitostima područja

 • Partnerski pristup i Lokalna Akcijska Grupa

 • Pristup od odozdo prema gore

 • Provedba inovativnog pristupa

 • Integriran i multi-sekorski pristup

 • Umrežavanje i Suradnja

 • Lokalno financiranje i upravljanje projektima

LEADER pristup

 

LEADER (akronim od francuskog naziva Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale’-«Poveznica između djelovanja u ruralnom razvoju») je metoda prijenosa ruralnog razvoja u njegove lokalne zajednice. Razvio se kao inicijativa u ranim devedesetim godinama da bi u svom 4. razdoblju (2007.- 2013.), pod nazivom Os LEADER postao sastavni dio europske politike ruralnog razvoja  i obvezni dio nacionalnih programa ruralnog razvoja zemalja-članica.. U državama članicama Europske Unije postoji bogato iskustvo u mnogobrojnim  LEADER Lokalnih Akcijskih Grupa (LAG-ova). Unatoč punoj potporu institucija EU-a i svih relevantnih dionika,  leader nije ispunio svoj puni potencijal u sveobuhvatnom integriranju lokalnih potreba i rješenja kroz lokalne razvojne strategije (LRS). Stoga, kako bi se omogućila veća pažnja prema  multi-sektorskih potreba, odlučeno je da se u budućnosti LRS podupru kroz višestruki financijski pristup, odnosno da se osim EPFRR podrže i kroz ostale EU fondove. U tom kontekstu LEADER pristup zvat će se "Lokalni razvoj pod vodstvom zajednice" (eng. CLLD- Community Led Local Development). CLLD je mehanizam za uključivanje partnera na lokalnoj razini, uključujući i predstavnike civilnog društva i lokalne gospodarske dionike, u izradu i provedbu integrirane lokalne strategije koja pomaže njihovom području u prijelazu k održivoj budućnosti. U Republici Hrvatskoj će se u razdoblju 2014 –2020 CLLD provoditi putem EPFRR fonda, a predviđena su i uključivanja i drugih fondova.

Kad LAG-ovi postupaju prema LEADER konceptima, naglasak se stavlja na zajedničku strategiju razvoja temeljenu na specifičnostima određene regije. Važan je pristup „odozdo prema gore», u kojem projektna inicijativa dolazi izravno iz regije uz uključivanje partnera i javnosti. Javnost i građani bivaju informirani i uključeni u odlučivanje o svojem mjestu. LEADER osim decentralizacije potiče inovativnost lokalnih zajednica u pokretanju novih djelatnosti. Glavni koncept LEADER pristupa je da su, s obzirom na raznolikost europskih ruralnih područja, razvojne strategije učinkovitije i uspješnije ako se o njima odlučuje na lokalnoj razini.

 

Povezivanje na lokalnoj razini spaja ljude kako bi razmjenjivali svoja iskustva i znanja, informirali se i promovirali aktivnosti ruralnog razvoja, pronalazili projektne partnere te stvarali osjećaj pripadnosti jednoj većoj cjelini kao što je lokalna akcijska grupa. LEADER govori o tome kako, a ne što treba raditi. Temelji se na načelima koja se trebaju uvažavati ne pojedinačno, već kao cjelina, jer samo se na taj način postižu dugoročni učinci na dinamiku ruralnih područja i njihov kapacitet za rješavanje vlastitih problema

 

 

 • Lokalne strategije razvoja koje se temelje na osobitostima području,

  • Pristup na temelju područja obuhvaća mali, socijalno povezan teritorij koji je često okarakteriziran zajedničkim tradicijama, domaćim identitetom, osjećajem pripadnosti ili zajedničkim potrebama i očekivanjima. Takvo područje predstavlja ciljno područje za implementaciju ruralnih mjera a postojanje takvih područja omogućava održivi razvoj u smislu lakšeg prepoznavanja lokalnih snaga i slabosti, prijetnji i prilika, endogenih potencijala, te identifikaciju važnijih uskih grla.

 

 

 • Javno-privatno partnerstvo uz tijelo upravljanja koje donosi odluke predstavljajući interes različitih skupina ruralnog stanovništva,

  • Uspostavljanje lokalnog partnerstava, znanog kao „Lokalna Akcijska Grupa“ (LAG), izvorna je i važna značajka LEADER programa. LAG ima zadatak identificirati i implementirati lokalnu razvojnu strategiju, donositi odluke vezane za alokaciju svojih financijski izvora te njihovo upravljanje. LAG-ovi su često efektivniji u stimuliranju održivog razvoja zato jer oni agregiraju i kombiniraju ljudske i financijske resurse iz različitih sektora, udružuju lokalne aktere u zajedničke projekte i multi-sektorske aktivnosti, jačaju dijalog i suradnju između različitih ruralnih aktera, koji često imaju malo iskustva u zajedničkom radu, olakšavaju proces adaptacije i promjene u poljoprivrednom sektoru.LAG-ovi odlučuju smjer i kontekst lokalne ruralne strategije i donose odluke za financiranje različitih projekata. Najviše aktivni ruralni akteri u lokalnim inicijativama su: profesionalne organizacije i udruženja (predstavljajući poljoprivrednike, nepoljoprivredne profesionalce i mikro poduzeća), trgovačke udruge, građani, stanovnici i njihove lokalne organizacije, udruge za zaštitu okoliša, pružatelji kulturnih i društvenih usluga, uključujući medije, udruge žena, mladi.

 

 • Bottom-up pristup

  • Pristup od „odozdo prema gore“ a znači da  lokalni čimbenici sudjeluju u donošenju odluka vezanih za strategiju i selekcioniranje prioriteta koji bi se trebali provesti u njihovom lokalnom području. Ruralne mjere koje slijede ovaj pristup trebaju biti dizajnirane i implementirane na način koji najbolje odgovara potrebama zajednice kojoj služe. Jedan od načina kojim se to osigurava je kroz rad Lokalnih Akcijskih Grupa. Jačanje kapaciteta je bitna komponenta bottom-up pristupa, uključujući također: podizanje svijesti, edukaciju, participiranje i mobilizaciju lokalnog stanovništva za identificiranje snaga i slabosti područja; sudjelovanje različitih interesnih grupa u formiranju lokalne razvojne strategije; uspostavljanje jasnih kriterija za selektiranje adekvatnih aktivnosti (projekata) na lokalnoj razini koje će iznijeti strategiju.

 

 • Provedba inovativnog pristupa

  • LEADER može odigrati značajnu ulogu u stimuliranju novih i inovativnih pristupa u razvoju ruralnih područja. Inovativnost treba biti shvaćena u širem smislu. To može značiti uvođenje novog proizvoda, novog procesa, nove organizacije ili novo tržište. Inovativnost je presudna u pogledu sprječavanja ruralnog nazadovanja pa su Lokalne Akcijske Grupe odlučile biti inovativne u svojem pristupu kao i u svojim projektima.

 

 • Integriran i multi-sekorski pristup

  • LEADER nije sektorski razvojni program ali je njegov temeljni element spajanje sektora i njihovih čimbenika. Zbog toga je potrebna multi-sektorska izrada i provedba strategije koja se temelji na interakciji između sudionika projekata različitih sektora lokalne ekonomije. Aktivnosti i projekti sadržani u lokalnoj strategiji trebaju biti povezani i koordinirani u usklađenu cjelinu.

 • Umrežavanje i Suradnja

  • Umrežavanje uključuje razmjenu dostignuća, iskustava i know-how između LEADER grupa, ruralnih područja, vlasti i organizacija uključenih u ruralni razvoj unutar EU, neovisno o tome da li su direktni LEADER korisnici. Ono se također odnosi na transfer dobre prakse, diseminaciju inovativnosti i razvijanje na temelju znanja stečenog na lokalnom ruralnom razvoju. Postoje različiti oblici umrežavanja od kojih je važno spomenuti sljedeća dva tipa:  Institucionalno umrežavanje: uključujući Europsku mrežu za ruralni razvoj (pokrenutu od Europske komisije) i nacionalnu ruralnu mrežu, i Nacionalne, regionalne i lokalne mreže koje stvaraju veze između ljudi, projekata i ruralnih područja te tako mogu pomoći nadjačati izolaciju s kojom su suočene neke ruralne regije i stimulirati projektnu suradnju.

  • Suradnja ide dalje od samog umrežavanja. Ona uključuje Lokalne Akcijske Grupe koje provode zajednički projekt sa drugom LEADER grupom, ili sa grupom koja ima sličan pristup u drugoj regiji, državi članici, ili čak u nekoj trećoj zemlji. Projekti suradnje nisu samo jednostavno izmjenjivanje iskustava, već oni moraju uključivati konkretne zajedničke projekte idealno vođene unutar zajedničke strukture. Postoje dva moguća različita oblika suradnje unutar LEADER-a: internacionalna suradnja koja obilježava suradnju između različitih ruralnih područja unutar država članica ili između LEADER grupa, i također je otvorena za ostale lokalne grupe koje koriste sličan participan pristup; i međudržavna suradnja obilježava suradnju između LEADER grupa iz najmanje dvije države članice, ili suradnju sa grupama iz trećih država koje prate sličan pristup.

 

 • Lokalno financiranje i upravljanje projektima

  • Izuzetno je važno da aktivnosti na lokalnoj razini budu i financirane iz lokalnih proračuna. Poznajući situaciju u Hrvatskoj znamo da to nije jednostavno, ali makar i mali poticaj iz lokalnog proračuna znači potvrdu vjerodostojnosti lokalnih projekata.

 

bottom of page